JX Kids

Outlet Baby- en Kinderkleding

Betalingen :

 

- Contant

- vanaf 50 € : Bancontact

 

Bedrijfsinfo :

 

1. Algemeen

De term “JXKIDS” op deze site verwijst naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, JXKIDS bvba :

•Ondernemingsnummer : BE0867663317

•Maatschappelijke Naam/Rechtsvorm : JX KIDS bvba,

•Maatschappelijke Zetel : Kleidaallaan 14 te Hemiksem 2620

•BTWnr : BE 0867663317

•Contactgegevens  : info@jxkids.be

•RPR  : Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

•Bankaccount : ING 320-0057985-49

 

2. Onjuistheden

JXKIDS is niet gehouden om tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en  het voor de koper duidelijk diende te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of  wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat JXKIDS die zaak met die eigenschappen voor die prijs zal aanbieden in een der winkels/stores, met name in  het magazijn te Aartselaar , Schelselei 12b of Mortsel 2640, Pieter Reypenslei 14.

 

4. Persoonsgegevens

In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze wetgeving wordt door JXKIDS nageleefd. Zo heeft de koper bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid

JXKIDS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht of niet of niet tijdig ontvangen door de klant van informatie die nodig is om eventuele nieuwe verkoopsdata of eventuele andere info  te melden .

 

6.Disclaimer

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Eventuele tarieven en voorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen aan verandering onderhevig zijn. JXKIDS bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan JXKIDS bvba of aan haar partners.

JXKIDS erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de behandeling van de persoonlijke gegevens voor het aanwenden en verzamelen van gegevens die verstrekt worden in België via de JXKIDS -site en opgenomen worden in het bestand van JXKIDS.  Volgens deze wet heeft elk lid het recht zijn gegevens te raadplegen of te wijzigen. Dit kan eenvoudig per schriftelijk (-mail of papier) verzoek.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

 

7. Diverse bepalingen

Indien klachten, dan  worden deze gemeld aan JXKIDS BVBA.

De maatschappelijke zetel van JXKIDS bvba  is gevestigd Hemiksem 2620, Kleidaallaan 14, met KBO nummer 0867663317. Gelieve toch alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden  te zenden aan een van de vestigingen , naar JX KIDS , Mortsel 2620 , Pieter Reypenslei 12 .  Of u zendt een mail naar info@jxkids.be .  Alle eventuele  prijzen die worden vermeld op de Site  zijn inclusief BTW. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs toch verkeerd  dan zal U zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

 

Copyright © 2016 JX Kids